imageassalamualaikum wr. wb

Al Quran adalah firman Tuhan. Kitab suci ini bukan buku cerita, sehingga bagi orang yang baru membacanya akan merasa aneh dan tidak beraturan. Kitab suci Al Quran sebenarnya memiliki pembagian-pembagian ayat. Karena tidak dipahami maka banyak pengkaji Islam sering melakukan comot 1 ayat terus berhujjah. Bagi saya fenomena ini wajar, sebab dahulu saya juga punya pikiran seperti itu. Ternyata bila mempelajari Al Quran di dalamnya terdapat bagian-bagian dan telah tersusun sesuai keinginan Allah sendiri. Mungkin pembahasan ini akan saya bagi menjadi beberapa artikel.

QS Al Faatihah (PEMBUKAAN) 1: 1-7

QS Al fatihah adalah intisari dari isi Al Quran. Dari poin-poin itu akan dijelaskan pada ayat-ayat yang lainnya. Al Fatihah ini adalah surat yang dibaca kaum muslimin min 17x sehari dalam shalat.

 

QS Al Baqarah (Sapi Betina) 2:1-286

Pembagian poin-poinnya :

 • Tiga Golongan Besar Manusia Saat Menghadapi Al Quran

Golongan Mukmin (ayat 1-5)

Golongan Kafir (ayat 6-7)

Golongan Munafik (ayat 8-20)

 • Keesaan Dan Kekuasaan Tuhan

Perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa (ayat 21-22)

Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al Quran (ayat 23-24)

Balasan Terhadap orang-orang yang beriman (ayat 25)

Perumpamaan-perumpamaan Dalam Al Quran dan Hikmahnya (ayat26-27)

Bukti-bukti Kekuasaan Tuhan (ayat 28-29)

Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi (ayat 30-39)

 • Peringatan Tuhan Kepada Bani Israil

Beberapa perintah dan larangan Tuhan Kepada bani Israil (ayat 40-48)

Perincian nikmat Tuhan kepada bani Israil (ayat 49-60)

Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israil (ayat 61)

Pahala orang yang beriman (ayat 62)

Pembalasan terhadap bani Israil yang melanggar perjanjian dengan Tuhan (ayat 63-66)

Kisah penyembelihan sapi betina (ayat 67-74)

Keimanan orang yahudi sukar diharapkan di zaman Rasulullah saw (ayat 75-82)

Bani Israil mengingkari janjinya dengan Allah (ayat 83-86)

Sikap Yahudi terhadap para rasul dan Kitab yang diturunkan Allah (ayat 87-91)

Penyembahan oleh bangsa Yahudi terhadap anak sapi (ayat 92-96)

Memusuhi jibril berarti memusuhi Allah (ayat 97-101)

Tuduhan Yahudi terhadap nabi Sulaiman as (ayat 102-103)

Ketidak sopanan Yahudi terhadap Nabi dan Sahabatnya (ayat 104-105)

Menasakhkan suatu ayat/hukum adalah urusan Allah (ayat 106-113)

Tindakan-tindakan menghalangi ibadah (ayat 114-118)

Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani (ayat 119-123)

Perjanjian dengan Nabi Ibrahim as (ayat 124-129)

Agama Nabi Ibrahim (ayat 130-141)

 • Keesaan Tuhanlah Akhirnya Yang Menang

Sekitar pemindahan arah kiblat (ayat 142-152)

Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran (ayat 153-157)

Manasik Haji (ayat 158)

Laknat Allah pada yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang kafir (ayat 159-162)

Allah yang berkuasa dan Yang menentukan (ayat 163-171)

Makanan yang halal dan haram (ayat 172-176)

Pokok-pokok kebajikan (ayat 177)

Qishaash dan hikmahnya (ayat 178-179)

Wasiat (ayat180-182)

Puasa (ayat 183-188)

Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah (ayat 189-195)

Haji (ayat 196-203)

Perbuatan orang-orang munafik (ayat 204-210)

Hikmah diutusnya para Rasul dan berbagai cobaan bagi para pengikutnya (ayat 211-214)

 • Beberapa hukum Syariat

Orang-orang yang diberi nafkah (ayat215)

Hukum Perang Dalam Islam (ayat 216-218)

Khamar, judi, harta yang dinafkahkan, dan pemeliharaan anak yatim (ayat 219-220)

Pokok-pokok Dalam Hukum Perkawinan, perceraian, dan Penyusuan  (ayat 221-237)

Kewajiban mengerjakan shalat walaupun dalam keadaan takut (ayat 238-239)

Wasiat untuk istri dan mut’ah (ayat 240-242)

Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah swt (ayat 243-252)

 • Tentang Rasul-rasul Dan kekuasaan Allah

Keistimewaan dan perbedaan derajat rasul-rasul (ayat 253)

Anjuran membelanjakan harta (ayat 254)

Ayat Kursi (ayat 255)

Tidak ada paksaan memasuki agama Islam (ayat 256-257)

Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati (ayat 258-260)

 • Cara-cara Penggunaan Harta Dan Hukum-hukumnya

Menafkahkan harta di jalan Allah (ayat 261-274)

Hukum riba (ayat 275-281)

Kesaksian dalam mu’amalah (ayat 282-283)

Pujian Allah terhadap para mu’min dan doa mereka (ayat 284-286)

QS ALI IMRAN (Keluarga Imran) 3:1-200

Pembagian poin-poinnya :

 • Keesaan Dan Kekuasaan Allah

Al Quran dan kitab-kitab sebelumnya (ayat 1-9)

Ancaman Allah terhadap para kafir dan pengaruh harta benda duniawi (ayat 10-17)

Pernyataan Allah tentang Keesaan dan keadilan-Nya serta agama yang diridhai (ayat 18-20)

Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi (ayat 21-22)

Orang Yahudi yang berpaling dari hukum Allah (ayat 23-25)

Bukti kekuasaan dan kebenaran Allah (ayat 26-27)

Larangan berpihak pada orang kafir (ayat 28-30)

Bukti cinta kepada Allah swt (ayat 31-32)

 • KELUARGA IMRAN

Keutamaan keluarga Imran (ayat 33-44)

Kisah Al Masih isa putera Maryam (ayat 45-63)

Ajakan kepada agama tauhid (ayat 64-68)

Sikap ahli kitab terhadap orang Islam (ayat 69-74)

Keburukan-keburukan orang Yahudi (ayat 75-78)

Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya (ayat 79-80)

Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad saw (ayat 81-92)

 • Bantahan Allah Terhadap Pendapat-Pendapat Ahli Kitab Yang Keliru

Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan (ayat 93-95)

Bantahan pengakuan ahli kitab tentang rumah-rumah ibadah yang pertama (ayat 96-99)

Keharusan menjaga persatuan (ayat 100-109)

Kelebihan umat Islam dari umat yang lain (ayat 110-115)

Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir (ayat 116-117)

Larangan mengambil orang kafir sebagai teman kepercayaan (ayat 118-120)

 • KISAH PERANG BADAR DAN UHUD

Sabar dan tawakkal kepada Allah pangkal kemenangan (ayat 121-129)

Larangan melakukan riba dan perintah bertaqwa (ayat 130-131)

Perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat orang yang bertaqwa (ayat 132-148)

Peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang-orang kafir (ayat 149-151)

Sebab-sebab kekalahan Islam dalam perang Uhud (ayat 152-155)

Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad (ayat 156-158)

Akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad saw (ayat 159-164)

Beberapa sifat orang munafik (ayat 165-168)

Pahala orang-orang yang mati syahid (ayat 169-175)

Ayat-ayat untuk menentramkan hati Nabi Muhammad saw (ayat 176-179)

Kebakhilan dan dusta serta balasannya (ayat 180-189)

Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaan-Nya (ayat 190-195)

Kesenangan sementara bagi orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi mukmin (ayat 196-200)

QS An Nisaa (wanita) 4:1-176

Pembagian poin-poinnya :

 • Hukum Keluarga

Kewajiban washi pada asuhannya dan kewajiban wali pada orang di bawah perwaliannya (ayat 1-6)

Pokok Hukum warisan (ayat 7-14)

Dasar menetapkan perbuatan keji dan hukumnya (ayat 15-18)

Cara bergaul dengan istri (ayat 19-21)

Beberapa hukum perkawinan (ayat 22-28)

Islam melindungi hak laki-laki dan perempuan (ayat 29-33)

Beberapa aturan hidup bersuami-istri (ayat 34-35)

Kewajiban pada Allah dan pada sesama manusia (ayat 36-42)

 • Kesucian Lahir Dan Batin

Kesucian lahir batin dalam shalat (ayat 43)

Orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka (ayat 44-57)

Dasar-Dasar pemerintahan (ayat 58-70)

 • Taktik, Tujuan dan Aturan Perang Dalam Islam

Keharusan siap siaga terhadap musuh (ayat 71-76)

Sikap orang munafik menghadapi peperangan (ayat 77-83)

Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya (ayat 84-87)

Cara menghadapi orang munafik (ayat 88-91)

Hukum membunuh seorang Muslim (ayat 92-93)

Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan (ayat 94)

Orang yang berjihad, yang tidak berjihad karena uzur dan yang tidak berjihad (ayat 95-96)

Kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya (ayat 97-100)

Kewajiban Shalat dalam keadaan apapun (ayat 101-104)

 • Keharusan Menjaga Kebenaran Dan Keadilan

Keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum (ayat 105-115)

Kejelekan syirik dan pengaruh syaitan (ayat 116-122)

Pembalasan itu sesuai perbuatan bukan menurut angan-angan (ayat 123-126)

Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga (ayat 127-130)

Keharusan bertaqwa (ayat 131-134)

Keharusan berlaku adil (ayat 135-136)

Beberapa keburukan orang munafik (ayat 137-147)

Larangan melontarkan ucapan buruk kepada seseorang (ayat 148-149)

Akibat kekafiran dan buah keimanan (ayat 150-152)

 • Kesatuan Agama Allah

Pembalasan Allah terhadap pelanggaran orang-orang Yahudi (ayat 153-162)

Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul (ayat 163-170)

Pandangan Al Quran Nabi Isa as (ayat 171-175)

Masalah pusaka Kalalah (ayat 176)

QS AL MAIDAH (hidangan) 5:1-120

Pembagian poin-poinnya :

 • Janji Prasetia Kepada Allah Dan Penyempurnaan Agama Islam (ayat 1-5)
 • Wudhu, Mandi Dan Tayamum (ayat 6-7)
 • Kewajiban Berlaku Adil Dan Jujur (ayat 8-11)
 • Ingkar Janjinya Orang-Orang Yahudi dan nashrani (ayat 12-19)
 • Keengganan Bangsa yahudi Mentaati Perintah Nabi Musa as Memasuki Palestina Dan Akibatnya (ayat 20-26)
 • Kisah Pembunuhan Pertama, Dan Besarnya Malapetaka Akibat Pembunuhan (ayat 27-32)
 • Hukum Terhadap Perusuh Dan Pengacau Keamanan (ayat 33-40)
 • Pengingkaran Yahudi Terhadap Hukum-Hukum Taurat Dan Keharusan Memutuskan Perkara Menurut Hukum Yang Diturunkan Allah (ayat 41-50)
 • Larangan Berteman Akrab Yang Berlebihan Terhadap Non Muslim Dan Akibat Pelanggarannya (ayat 51-63)
 • Kutukan Allah Terhadap Orang Yahudi (ayat 64-66)
 • Kewajiban Rasulullah saw Menyampaikan Agama (ayat 67-71)
 • Pernyataan Allah Tentang Kekafiran Orang Yang Menetapkan Isa as Itu Tuhan (ayat 72-77)
 • Sebab-Sebab Kutukan Allah Terhadap Orang-Orang Yahudi (ayat 78-81)
 • Orang-Orang Yahudi Dan Nashrani Serta Hubungan Mereka Dengan Orang Beriman (ayat 82-86)
 • Peringatan Kepada Kaum Muslimin Terhadap Adat Istiadat Jahiliyah Yang Terlarang

Larangan Mengharamkan Makanan Yang Halal (ayat 87-88)

Sumpah dan kaffaratnya (ayat 89)

Larangan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib (ayat 90-93)

Menghormati Ka’bah Sebagai sokoguru bagi kehidupan manusia (ayat 94-100)

Larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudharatan (ayat 101-105)

 • Anjuran Berwasiat Dengan Persaksian (ayat 106-108)
 • Salah Satu Peristiwa Di Hari Kiamat (ayat 109)
 • Beberapa Kisah Tentang Isa as (ayat 110-120)

 

QS AL AN’AAM (binatang ternak) 6:1-165

Pembagian poin-poinnya :

 • Keyakinan Tentang Keesaan Allah Itulah Akhirnya Yang Menang

Dalil-dalil tentang Keesaan Allah (ayat 1-3)

Sebab-Sebab Kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka (ayat 4-11)

Keagungan Allah Dan Persaksian Allah Atas Kenabian Muhammad saw (ayat 12-21)

Kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat (ayat 22-32)

Firman Allah Yang membesarkan hati Rasulullah saw (ayat 33-37)

Kesempurnaan ilmu Allah dan bukti kekuasaan-Nya (ayat 38-49)

Tuntunan dalam menghadapi masyarakat (ayat 50-73)

 • Cara Nabi Ibrahim as Memimpin Kaumnya Kepada Agama Tauhid (ayat 74-83)
 • Mereka Yang Diberi Kitab, Hikmat Dan Kenabian (ayat 84-92)
 • Kebenaran Wahyu, Akibat Perbuatan Dusta Terhadap Allah Dan Larangan Memaki Berhala Secara Berlebihan (ayat 93-110)
 • Sikap Kepala Batu Kaum Musyrikin Dan Sikap Mereka Terhadap Kerasulan Muhammad saw (ayat 111-129)
 • Derajat Seseorang Seimbang Dengan Amalnya (ayat 130-135)
 • Peraturan-Peraturan Yang Dibuat-Buat Oleh Kaum Musyrikin dan Allah Memimpin Kaum Muslimin (ayat 136-165)

 

QS AL A’RAAF (tempat tertinggi) 7:1-206

Pembagian poin-poinnya :

 • Kewajiban Mengikuti Wahyu Dan Akibat menantangnya (ayat 1-10)
 • Permusuhan Dan Godaan Syaitan Terhadap Manusia

Penghargaan Allah swt kepada nabi Adam as dan keturunannya (ayat 11-25)

Peringatan Allah terhadap godaan syaitan (ayat 26-30)

Adab berpakaian, makan dan minum (ayat 31-33)

Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan (ayat 34-53)

Siapakah Tuhan Semesta Alam dan bagaimana bermohon kepada-Nya (ayat 54-56)

Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati (ayat 57-58)

 • KIsah Beberapa Orang Rasul

Kisah Nabi Nuh as (ayat 59-64)

Kisah Nabi Hud as (ayat 65-72)

Kisah nabi Shaleh as (ayat 73-79)

Kisah Nabi Luth as (ayat 80-84)

Kisah nabi Syu’aib as (ayat 85-102)

Kisah nabi musa (ayat 103-171)

 • Penghianatan Orang-Orang Yahudi Terhadap Perjanjian Manusia Dengan Allah

Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia (ayat 172-174)

Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat  Allah (ayat 175-177)

Sifat-Sifat penghuni neraka (ayat 178-179)

Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan-Nya (ayat 180-186)

Hanya Allah yang mengetahui waktu kiamat (ayat 187-188)

Tuhan mengingatkan manusia kepada asal usul kejadiannya (ayat 189-193)

Berhala tidak patut disembah (ayat 194-198)

Dasar-dasar al akhlaqul kariimah (ayat 199-202)

 • Adab Mendengar Pembacaan Al Quran Dan Berzikir (ayat 203-206)

Bersambung…………………………………….