mustahil kristen bisa membuktikaan

Insan LS Mokoginta

Berhadiah Honda Jazz

MUSTAHIL KRISTEN

B I S A

MEMBUKTIKAN

Penulis : Insan LS Mokoginta

Editor : Ir. Abu Muhammad

Setting : Aspana Prima ST

Design Cover : Abu Haidar MA

Terbitan I : Februari 2011

Penerbit : Yayasan Birrul Walidain

Jln. Tugu Raya No 8

Hp 0815.8787.627

Rek. Bank : Bank Mandiri Jakarta

129 0093042410

B C A : 005 1977202

B N I : 000 5519566

Muamalat : 301 38256 20

B R I : 0422 01003034505

a / n : Insan LS Mokoginta

e-mail : birrulwalidain.jkt@gmail.com

 

Pengantar Penulis

Qs 2 Al Baqaraah 79

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah",

(dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat

apa yang mereka kerjakan.

Qs 3 Aali Imraan 104

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang

yang beruntung.

Qs 3 Aali Imraan 110

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga buku ini akhirnya dapat kami terbitkan. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad saw, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Setelah sekian banyak judul telah kami terbitkan, kami merasa perlu untuk menerbitkan buku ini, karena apa yang kami ketahui tentang kandungan Alkitab, perlu diketahui juga oleh saudara sesama muslim, agar mereka tidak mudah pindah agama setelah mengetahui begitu banyak ayat-ayat Alkitab (Bible) yang tidak bisa diyakini sebagai wahyu / firman Allah.

Sebagai seorang mantan Kristen yang telah hijrah ke Islam, kami merasa ikut bertanggungjawab untuk menyelamatkan sesama muslim dari bahaya pemurtadan. Oleh sebab itu, buku ini bukan menghujat atau mendiskreditkan agama lain, tetapi semata-mata untuk melindungi umat Islam dari pendangkalan aqidah yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak suka dgn Islam. Dengan mengetahui kandungan Alkitab yang banyak tidak masuk akal, membuat mereka tidak tertarik pindah agama. Disamping itu buku ini sebagai penambah wawasan untuk berdakwah kepada non muslim, agar mereka sadar atas kekeliruan mereka selama ini. Buku ini pantas dibaca oleh umat Islam, sebagai bahan dakwah kepada non muslim, dengan harapan semoga mereka diberi hidayah oleh Allah swt untuk menemukan agama yang benar yang diridhoi oleh Allah swt, agar mereka memperoleh keselamatan sampai ke akhirat kelak.

Juga buku ini sangat baik dibaca oleh para da`i dan juru dakwah kita, guna menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam hal perbandingan Islam dan Kristen, sebab dewasa ini sangat diperlukan orang orang yang mau berdakwah mengajak mereka non muslim ke jalan yang benar, sebagaimana firman-Nya dalam Qs 3:64 :

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

Ayat Al Qur`an tersebut merupakan perintah Allah swt kepada Rasulullah saw untuk ajak mereka kepada kalimat tauhid dan tidak menuhankan manusia, dan tidak membuat tuhan-tuhan lain selain Allah.

Juga dalam ayat lain Allah perintahkan kepada Rasulullah ajak mereka yang diberi Alkitab agar masuk Islam biar mereka selamat, sebagaimana firman-Nya

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam." Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Qs 3:20)

Rasulullah saw telah tiada. Para sahabat dan tabi`in & tabi`ut tabi`in, juga semuanya sudah tidak ada. Yang ada adalah kita semua. Berarti kita-kita inilah penerus risalah beliau untuk mengajak mereka yang telah diberi Alkitab agar masuk Islam biar mereka selamat.

Semoga akan bermunculan orang orang kita yang mau mendakwahkan Islam ini kepada mereka yang non muslim agar mereka ikut selamat di akhirat kelak

Untuk mendakwahkan Islam kepada non muslim, tentu perlu membuktikan dahulu akan ketidakbenaran kandungan kitab mereka, agar mereka sadari kekeliruan mereka selama ini.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada ayahanda kami Bapak H. Subagdja Prawata yang ikut membantu kami dalam hal menerbitkan buku-buku yang khusus untuk berdakwah kepada non muslim.

Juga tak lupa kami ucapkan terimakasih kpd pimpinan PT. Pandu Siwi Sentosa yang ikut berpartisipasi dalam membantu mengirimkan buku-buku karya kami ke seluruh tanah air.

Semoga amal jariah mereka dibalas Allah swt dengan pahala berlipat ganda di sisi-Nya, serta digampangkan urusannya, dimudahkan jalan hidupnya dan diberikan ketenangan jiwa dan batin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, hingga ke akhirat kelak. Amin ya rabbal `aalamiin.

 

Insan LS Mokoginta

InsyaAllah akan kami posting secara bertahap