mualaf-ilustrasi-_140530210743-498Lanjutan dari artikel kami sebelumnya, dalam topik mengenal pembagian dan poin-poin dalam Al Quran. Yang lalu telah kami bahas dari QS 1 sampai surah yang ke 7. kita lanjutkan lagi …..

QS AL ANFAAL (harta rampasan perang) 8:1-75

Pembagian poin-poinnya :

 • Kisah Perang Badar

Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul (ayat 1)

Sifat-Sitat orang mukmin (ayat2-4)

Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin (ayat 5-14)

Larangan melarikan diri dari pertempuran (ayat 15-19)

Larangan menyalahi perintah-perintah Allah (ayat 20-23)

Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya (ayat 24-26)

Larangan berkhianat dan faedah bertaqwa (ayat 27-29)

Permusuhan kaum musyrikin terhadap nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah (ayat 30-40)

Cara pembagian ghanimah (ayat 41)

Rahmat Allah kepada kaum muslimin dalam perang badar (ayat 42-44)

Kewajiban berteguh hati, bersatu dalam peperangan dan larangan berlaku sombong dan ria (ayat 45-47)

Penghianatan syaitan terhadap janjinya kepada pengikutnya (ayat 48-51)

Kebinasaan sesuatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendiri (ayat 52-57)

Syirik adalah dosa yang paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan (ayat 58-60)

Cinta perdamaian dan mempertebal semangat jihad (ayat 61-75)

QS AT TAUBAH (pengampunan) 9:1-129

Pembagian poin-poinnya :

 • Pengumuman Tentang Pembatalan Perjanjian Damai Dengan Kaum Musyrikin

Orang Islam bebas dari tanggung jawab terhadap perjanjian dengan kaum musyrikin (ayat 1-4)

Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin (ayat 5-6)

Sebab-Sebab perjanjian damai dibatalkan (ayat 7-15)

Ujian keimanan (ayat 16)

Orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid (ayat 17-24)

Umat islam mendapat kemenangan dalam berbagai pertempuran (ayat 25-29)

Kepercayaan orang-orang yahudi dan nashrani serta sikap-sikap mereka (ayat 30-35)

Bulan-Bulan yang dihormati (ayat 36-37)

 • Kisah Perang Tabuk

Perintah untuk berjihad (ayat 38-43)

Hanya orang munafik yang tidak mau berperang (ayat 44-57)

Sikap orang munafik terhadap pembagian sedekah (ayat 58-59)

Ketentuan-ketentuan pembagian zakat (ayat 60-61)

Tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap nabi (ayat 62-66)

Hasutan-hasutan orang munafik dan ancaman Allah terhadap mereka (ayat 67-70)

Anjuran kepada orang-orang mukmin dan janji Allah terhadap mereka (ayat 71-72)

Keharusan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan munafik (ayat 73-74)

Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya (ayat 75-78)

Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah (ayat 79-80)

Keadaan orang-orang munafik yang tidak mau turut berjihad (ayat 81-83)

Larangan menshalati jenazah orang munafik (ayat 84-85)

Keengganan orang munafik untuk berjihad dan pahala orang berjihad (ayat 86-90)

Orang yang boleh tidak ikut berjihad (ayat 91-102)

 Keharusan penguasa memungut zakat (ayat 103-106)

Keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang yang menggunakan masjid sebagai alatnya (ayat 107-110)

Penghargaan Allah terhadap para syuhada (ayat 111-112)

Larangan memintakan ampun untuk orang musyrik (ayat 113-129)

QS YUNUS 10:1-109

Pembagian poin-poinnya :

 • Tanda-Tanda Kebesaran Allah Dalam Alam Semesta

Wahyu dan dasar-dasar kebenarannya (ayat 1-6)

Pembalasan terhadap pengingkaran dan penerimaan wahyu (ayat 7-18)

Manusia adalah satu umat dengan memeluk agama yang satu (ayat 19-20)

Perlakuan Allah yang penuh rahmat (ayat 21-24)

Seruan Allah ke Darussalam dan penolakan terhadapnya (25-30)

Bukti-Bukti kekuasaan Allah yang membatalkan kepercayaan orang musyrik (ayat 31-36)

Jaminan Allah tentang kemurnian Al Quran (ayat 37-53)

Penyesalan manusia di akhirat kelak (ayat 54-60)

Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah (ayat 61)

Wali-Wali Allah dan berita gembira bagi mereka (ayat 62-70)

Kisah Nuh as, Musa as, dan yunus as untuk jadi tamsil ibarat bagi manusia (ayat 71-103)

Dakwah islam (ayat 104-109)

QS HUUD 11:1-123

Pembagian poin-poinnya :

 • Bukti-Bukti Keesaan Dan Kekuasaan Allah

Perintah menyembah Allah (ayat 1-4)

Perbedaan sifat orang kafir dan sifat orang mukmin (ayat 5-11)

Kebenaran wahyu (ayat 12-24)

Kisah nabi Nuh as (ayat 25-49)

Kisah nabi Huud as (ayat 50-60)

Kisah nabi shaleh as (ayat 61-68)

Kisah nabi Ibrahim as dan nabi Luth as (ayat 69-83)

Kisah nabi Syu’aib as (ayat 84-95)

Kisah nabi musa as (ayat 96-99)

Pelajaran dari kisah-kisah beberapa nabi (ayat 100-123)

QS YUSUF 12:1-111

Pembagian poin-poinnya :

 • Kisah Nabi Yusuf as

Yusuf bermimpi (ayat 1-6)

Yusuf dengan saudara-saudaranya (ayat 7-19)

Yusuf mendapat godaan (ayat 20-29)

Yusuf dipenjara (ayat 30-35)

Dakwah Yusuf dalam penjara (ayat 36-42)

Ta’bir Yusuf tentang mimpi raja (ayat 43-49)

Yusuf dibebaskan dari penjara (ayat 50-57)

Pertemuan Yusuf as dengan saudara-saudaranya (ayat 58-93)

Pertemuan Yusuf as dengan orang tuanya (ayat 94-100)

Doa Yusuf as (ayat 101)

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Yusuf as (ayat 102-111)

QS AR RA’D (guruh) 13:1-43

Pembagian poin-poinnya :

 • Kebenaran Al Quran

Bukti-bukti kekuasaan Allah dan kesempurnaan ilmunya (ayat 1-10)

Kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri (ayat 11)

Tanda-Tanda keesaan Allah (ayat 12-17)

 • Tiap-Tiap Manusia Memperoleh Balasan Amal Perbuatannya masing-masing

Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam (ayat 18-24)

Diantara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah (ayat 25-27)

Ketenteraman hati orang yang beriman serta balasan bagi mereka (ayat 28-29)

 • Pengutusan Rasul-Rasul Kepada Umat Manusia Merupakan Sunnah Allah

Allah mengutus  Muhammad saw kepada umatnya sebagaimana Dia mengutus rasul-rasul kepada umat-umat mereka (ayat 30)

Al Quran kitab yang mengguncangkan dunia (ayat 31)

Penentang-Penentang Rasul pasti akan hancur (ayat 32-34)

Gambaran syurga (ayat 35)

Orang mukmin menerima Al Quran keseluruhannya (ayat 36-37)

Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan (ayat38)

Tiap-Tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri (ayat 39-43)

QS IBRAHIM 14:1-52

 • Wahyu Ilahi Menghapus Kegelapan

Al Quran menunjukkan semua manusia ke jalan yang terang (ayat 1-3)

Musa as dan rasul-rasul sebelum nabi Muhammad saw adalah pemimpin kaum mereka masing-masing (ayat 4-7)

 • Sikap Umat Manusia Menghadapi Ajaran Rasul

Tiap-Tiap kebenaran pada permulaannya ditolak (ayat 8-12)

Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran (ayat 13-21)

 • Pengakuan Syaitan Setelah Allah Menjatuhkan keputusannya Yang Terakhir (ayat 22-23)
 • Perumpamaan Tentang Kebenaran Dan Kebatilan (ayat 24-27)
 • Tindakan-Tindakan Pemimpin Yang Menyebabkan Kehancuran Pengikut-Pengikutnya

Akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukan-Nya (ayat 28-30)

Perintah Allah untuk mendirikan shalat dan memberikan sedekah (ayat 31)

Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya (ayat 32-34)

 • Permohonan Nabi Ibrahim as (ayat 35-41)
 • Hukum Terhadap Penantang Allah

Orang yang zalim pasti mendapat azab (ayat 42-45)

Segala makar akan gagal (ayat 46-52)

QS AL HIJR 15:1-99

Pembagian poin-poinnya :

 • Jaminan Allah Terhadap Kemurnian Al Quran Dan Kejayaan Islam (ayat 1-15)
 • Kekuasaan Allah Meliputi Alam Semesta (ayat 16-27)
 • Pandangan Islam tentang kejadian manusia (ayat 28-44)
 • Rahmat Allah Bagi Orang-Orang Yang Bertaqwa (ayat 45-50)
 • Kisah beberapa orang nabi

Kisah Nabi Ibrahim as dengan tamunya (ayat 51-58)

Kisah nabi Luth as (ayat 59-77)

Kisah kaum nabi Syu’aib as (ayat 78-79)

Kisah kaum Tsamud (ayat 80-86)

 • Anugerah Allah Yang Terbesar Dan Perintah-Nya Kepada Nabi Muhammad saw (ayat 87-99)

 

 

QS AN NAHL (lebah) 16:1-128

Pembagian poin-poinnya :

 • Bukti-Bukti Kebesaran Allah Dalam Kehidupan Alam Semesta

Kepastian hari kiamat dan kebenaran wahyu (ayat 1-2)

Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan maha pencipta (ayat 3-21)

Takabur  menjadikan seorang ingkar kepada Allah (ayat 22-25)

Orang yang berbuat makar pasti mengalami kehancuran (ayat 26-29)

Balasan bagi orang yang bertaqwa (ayat 30-32)

Orang yang binasa karena perbuatannya sendiri (ayat 33-35)

Tiap-tiap umat mempunyai rasul yang diutus untuk menerangkan kebenaran (ayat 36-50)

Manusia yang dalam keadaan terjepit ingat kembali kepada Allah (ayat 51-60)

Tidak wajarnya sikap orang-orang musyrik menisbahkan sesuatu kepada Allah (ayat 61-64)

Segi-segi pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan alam semesta (ayat 65-83)

Tiap-tiap rasul menjadi saksi atas umatnya di hari kiamat (ayat 84-89)

Pokok-pokok akhlak yang baik (ayat 90-100)

Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan suatu masa (ayat 101-103)

Orang yang jauh dari hidayah Allah (ayat 104-113)

Makanan yang halal dan haram (ayat 114-119)

Nabi Ibrahim as adalah teladan yang baik (ayat 120-124)

Dasar-dasar dakwah dan sikap Islam terhadap lawan (ayat 125-128)

QS AL ISRAA’ (memperjalankan di malam hari) 17:1-111

Pembagian poin-poinnya:

 • Isyarat kepada umat islam sebagai suatu umat yang akan menjadi besar

Israa dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad saw (ayat 1)

Penghormatan kepada nabi Musa as dengan menurunkan Taurat kepadanya (ayat 2-3)

Kehancuran Bani Israil karena tidak mengikuti ajaran Taurat (ayat 4-8)

Al Quran petunjuk ke jalan yang benar (ayat 9-12)

Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri (ayat 13-22)

Beberapa tata karma pergaulan (ayat 23-41)

Sanggahan-sanggahan terhadap orang yang mempersekutukan Allah (ayat 42-44)

Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al Quran (ayat 45-48)

Bagaimana cara membantah keingkaran kaum musyrikin (ayat 49-57)

Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman (ayat 58-60)

Permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia yang menyebabkan kekufurannya (ayat 61-65)

Peringatan tentang nikmat Allah dan beberapa kejadian pada hari kiamat (ayat 66-72)

Perlawanan terhadab nabi Muhammad saw akan gagal seperti perlawanan-perlawanan  pada nabi-nabi dahulu (ayat 73-77)

Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan (ayat 78-85)

Tantangan dari Muhammad saw terhadap manusia untuk menandingi Al Quran (ayat 86-93)

Keingkaran orang-orang kafir dan bantahan terhadapnya (ayat 94-100)

Beberapa Kisah Musa as sebagai pelipur hati Muhammad saw (ayat 101-111)

QS AL KAHFI (gua) 18:1-110

Pembagian poin-poinnya :

 • Ancaman Terhadap Kepercayaan Tuhan Punya Anak (ayat 1-8)
 • Kisah Ash Haabul Kahfi (ayat 9-26)
 • Petunjuk-petunjuk tentang dakwah

Teguran kepada nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah (ayat 27-31)

Tamsil kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu padanya (ayat 32-46)

Beberapa kejadian pada hari kiamat dan kedurhakaan Iblis (ayat 47-53)

Akibat tidak mengindahkan peringatan Allah (ayat 54-59)

 • Nabi Musa as Mencari Ilmu

Nabi Musa as bertemu dengan Khidhr as (ayat 60-70)

Khidhr membocorkan perahu (ayat 71-73)

Khidhr membunuh seorang anak (ayat 74-76)

Khidhr membetulkan dinding rumah (ayat 77)

Hikmah-hikmah dari perbuatan Khidhr (ayat 78-82)

 • DzulQarnain Dengan Ya’juj dan Ma’juj (ayat 83-101)
 • Azab Bagi Orang Mukmin Dan Pahala Bagi Orang Musyrik

Celakalah orang-orang musyrik (ayat102)

Amat merugilah orang-orang yang terpedaya oleh dirinya sendiri (ayat 103-106)

Syurga firdaus bagi orang yang beramal saleh (ayat 107-108)

 • Luasnya Ilmu Allah Tidak Terhingga (ayat 109-110)

QS MARYAM 19:1-98

Pembagian poin-poinnya :

 • Kisah Nabi Zakariya as Dan Nabi Yahya as

Sebab zakariya memohon keturunan (ayat 1-6)

Terkabulnya doa zakariya as sebagai bukti kekuasaan Allah (ayat 7-11)

Pengangkatan yahya sebagai nabi dan sifat-sifat keutamaannya (ayat 12-15)

 • Kisah Maryam Dan Nabi Isa as

Khamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki (ayat 16-22)

Kelahiran nabi Isa as (ayat 23-26)

Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan nabi ISA as untuk ibunya (ayat 27-36)

Pertentangan pendapat tentang Isa as (ayat 37-40)

 • Kisah Nabi Ibrahim as Dengan Bapaknya (ayat 41-50)
 • Kisah Beberapa Nabi Yang Lain (ayat 51-65)
 • Azab Bagi Orang-Orang Yang Menentang Para Nabi Dan Pahala Bagi Orang-Orang Yang Mentaatinya (ayat 66-87)
 • Kepalsuan Ajaran Bahwa Tuhan Mempunyai Anak (ayat 88-98)

 

 

QS THAAHAA 20:1-135

Pembagian poin-poinnya :

 • Al Quran Diturunkan Sebagai Peringatan Bagi Manusia (ayat 1-8)
 • Kisah Nabi Musa as

Nabi Musa as menerima permulaan wahyu (ayat 9-16)

Beberapa mukjizat Musa as (ayat 17-23)

Perintah Allah swt kepada Musa as dan permohonan Nabi Musa as (ayat 24-36)

Nikmat-Nikmat Allah kepada nabi Musa as sejak kecil (ayat 37-41)

Musa as dan Harun as diperintah menghadap firaun (ayat 42-56)

Nabi Musa menundukkan tukang sihir firaun (ayat 57-69)

Tukang sihir firaun menjadi orang yang beriman (ayat 70-76)

Pembelahan laut dan pembebasan Bani Israil (ayat 77-82)

Teguran Allah kepada Musa as (ayat 83-84)

Penghianatan Samiri (ayat 85-91)

Teguran Musa as kepada Harun as (ayat 92-94)

Hardikan Musa as kepada Samiri (ayat 95-96)

Azab yang ditimpakan kepada Samiri (ayat 97-98)

Kisah umat-umat terdahulu yang menjadi pelajaran bagi manusia (ayat 99-104)

Keadaan pada hari kiamat (ayat 105-114)

 • Kisah Nabi Adam as Dan Pembangkangan Iblis (ayat 115-127)
 • Beberapa Peringatan Dan Ajaran Tentang Moral (ayat 128-135)

BERSAMBUNG…………………

Iklan