old_testament_law

Assalamualaikum Wr.Wb.

(oleh HaDavar)

Perjanjian Lama atau TaNaKH.

Secara singkat  TaNaKh adalah singkatan dari ketiga kitab yaitu :

 1. Torah (Ajaran/Hukum)
 2. Neviim bermakna Nabi-nabi, “Neviim” terbagi 2 yaitu :“Neviim Rasyonim” (Nabi-nabi Awal) dan “Neviim Acharonim” (Nabi-nabi Akhir)
 3. Khetuvim bermakna Tulisan-tulisan.

Itulah secara garis besar Perjanjian Lama (TaNaKH). Mari kita bahas .

*.Torah (Ajaran/Hukum).

Exodus 12:49 “Torah achat yihyeh la-ezrach we-lager hagar be-tokhkhem”

Exodus 12:49 Satu hukum (Torah) saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu.”

Menurut kaum Judaism Torah merujuk ke Lima kitab Mosheh yaitu :

 1. “Sefer Beresyit” yaitu bermakna “Pada Mulanya” merujuk ke kitab kejadian .

Beresyit 1:1 “BERESYIT Bara Elohim et hasy-syamayim we-et haarets”

kejadian 1:1 Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi.

 1. “sefer syemot” yaitu bermakna “Nama-Nama” merujuk ke kitab Keluaran .

Syemot 1:1 “we-elleh SYEMOT benei yisrael habbaim mitsraymah et ya’aqov isy uveyto bau”

Syemot 1:1  dan Inilah nama (Syemot) para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub; mereka datang dengan keluarganya masing-masing

 1. “sefer Wayiqra” yaitu bermakna “dan Ia Memanggil” merujuk ke kitab Imamat .

Wayiqra 1:1 “WAYIQRA el-mosyeh wa-yedaber ADONAY elayv me-ohel mo’ed le-amor”

Imamat 1:1 YHWH memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam Kemah Pertemuan

 1. “sefer Bemidbar” yaitu bermakna “padang Gurun” merujuk ke kitab Bilangan .

Bamidbar 1:1 “wa-yedaber ADONAY el-mosyeh BEMIDBAR sinai be-ohel mo’ed be-echad lachodesy hasy-syeni basy-syanah hasy-syenit le-tseetam me-erets mitsrayim le-amor”

Bilangan 1:1 YHWH berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam Kemah Pertemuan, pada tanggal satu bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir

 1. “sefer devarim” yaitu bermakna “perkataan-perkataan” merujuk ke kitab Ulangan .

Devarim 1:1 “elleh haDEVARIM asyer diber mosyeh el-kal-yisrael be-‘ever ha-yarden bamidbar ba’aravah mol suf beyn-paran ubeyn tofel we-lavan wachatserot wedi zahav”

Ulangan 1:1 Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba-Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot dan Di-Zahab.

**.Neviim (Nabi-nabi).

**1 “Neviim Rasyonim”(Nabi-Nabi awal) terdiri atas :

 1. “Yehosyu’a” adalah merujuk kepada Nabi “Yehosyu’a/Yusya” putra Nun, Murid tersayang Nabi Musa AS.

Yehosyu’a 1:1 “wayehi acharey mowt mosyeh ‘evad ADONAY wayomer ADONAY el-YEHOSYU’A bin-Nun mesyaret mosyeh le-amor”

Yosua 1:1 Sesudah Musa hamba YHWH itu mati, berfirmanlah YHWH kepada Yehosyu’a bin Nun, abdi Musa itu, demikian:

 1. “Syofetim” adalah merujuk kepada para Hakim-Hakim Israel.

Syofetim 1:1 “wayehi acharey mowt yehosyu’a wayisyalu benei yisrael baAdonai le-amor mi ya’aleh-lanu el-hakna’ani batchillah le-hillachem bo”

Hakim-Hakim 1:1 Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada YHWH: “Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?”

 1. “Syemuel Alef” adalah merujuk ke pada kitab 1 Samuel.

1 Syemuel 1:1 “wa-yehi iys echad min-haramatayim tsofim mehar efrayim usyemo elqanah ben yerocham ben-Elihu ben-Tohu ben-tsof efrati”

1 Samuel 1:1 Ada seorang laki-laki dari Ramataim-Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim.

 1. “syemuel Beth” adalah merujuk ke kitab 2 samuel.

2 Syemuel 1:1 “wayehi acharey mowt syaul wedawid syav mehakot et-ha’amaleq wa-yesyev dawid be-tsiqlag yamim syenayim”

2 Samuel 1:1 Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal dua hari di Ziklag,

 1. “Melakhim Alef” adalah merujuk ke kitab 1 Raja-Raja.

1 Melachim 1:1 “We-hamelekh dawid zaqen ba bayamim wayekhasuhu babgadim we-lo yicham lo”

1 Raja-Raja 1:1 Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin.

 1. “Melakhim Beth” adalah merujuk ke kitab 2 Raja-Raja.

2 Melachim 1:1 ” wayifsya’ moav be-yisrael acharei mowt achav”

2 Raja-Raja 1:1 Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel.

 

**2 “Neviim Acharonim”(Nabi-Nabi akhir) terdiri atas :

 1. “Yesya’Yah” adalah merujuk ke kitab Nabi Yesya’yah/ Yesaya.

Yesya’yah 1:1 ” chazul YESYA’YAHU ben amots asyer chazah ‘al-yehudah wirusyalim bimey ‘uziyyahu yotam achaz wechizqiyyahu malkhei yehudah”

Yesaya 1:1 Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda.

 1. “Yirmeyah” adalah merujuk ke kitab Nabi Yeremiyah / Yeremia.

Yirmeyah 1:1 “divrey yirmeyahu ben-chilqiyahu min-hakohanim asyer ba’anatot be-erets binyamin”

Jeremiah 1:1 Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin.

 1. “Yechezqiel” adalah merujuk ke kitab Nabi Yechezqiel/ Yehezkiel.

Yechezqiel 1:1 “wayehi bisyelosyim syanah ba-revi’i bachamisyah lachodesy wa ani betukh-hagolah ‘al-nehar-kevar niftechu hasyamayim wa-ereh marot Elohim”

Yehezkiel 1:1 Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Elohim.

 1. “Hosye’a ” adalah merujuk ke kitab Nabi Hosye’a / Hoshea.

Hosye’a 1:1 “devar-ADONAY asyer hayah el-hosye’a ben-beeri bimei ‘uziyah yotam achaz yechizqiyah malkhei yehuda uvimey yarav’am ben-yoasy melekh yisrael”

Hosea 1:1 Firman YHWH yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel.

 1. “Yoel” adalah merujuk ke kitab Nabi Yoel.

Yoel 1:1 “devar-Adonai asyer hayah el-Yoel ben-petuel”

Yoel 1:1 Firman YHWH yang datang kepada Yoel bin Petuel.

 1. ” ‘Amos ” adalah merujuk ke kitab Nabi ‘Amos .

Amos 1:1 “divrey ‘amos asyer-hayah banoqdim miteqo’a asyer chazah ‘al-yisrael bimey ‘uziyah melekh-yehudah uvimey yarav’am ben-yoasy melekh yisrael syenatayim lifenei hara’asy”

Amos 1:1 Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, dua tahun sebelum gempa bumi.

 1. ” ‘ovadYah ” adalah merujuk ke kitab Nabi ‘Ovadyah / Obaja

Ovadyah 1:1 “chazon ‘ovadyah koh-amar Adonay ELOHIM le-edom syemu’ah syama’nu meet ADONAY wetsir bagoyyim syullach qumu wenaqumah ‘aleyha lammilchamah”

Obaja 1:1 Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan YHWH tentang Edom–suatu kabar telah kami dengar dari YHWH, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa: “Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya!” –

 1. “Yonah” adalah merujuk ke kitab Nabi Yonah / Yunus.

Yonah 1:1 “wayehi devar-ADONAY el-yonah ben-amitay le amor”

Jonah 1:1 Datanglah firman YHWH kepada Yunus bin Amitai, demikian:

 1. “Mikhah” adalah merujuk ke kitab Nabi Mikhah / Mikha.”

Micah 1:1 “Devar-ADONAY asyer hayah el-mikhah hammorasyti bimey yotam achaz yechizqiyah malkhey yehudah asyer-chazah ‘al-syomron wirusyalayim”

Micah 1:1 Firman YHWH yang datang kepada Mikha, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem.

 1. “Nachum” adalah merujuk ke Kitab Nabi Nachum / Nahum.

Nachum 1:1 “masa ninweh sefer chazon nachum haelqosyi”

Nahum 1:1 Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh.

 1. “Chavaquq” adalah merujuk ke kitab Nabi Chavaquq / Habakuk.

Chavaquq 1:1 “hammasa asyer chazah chavaqquq hannavi”

Habakkuk 1:1 Ucapan ilahi dalam penglihatan nabi Habakuk.

 1. “TsefanYah” adalah merujuk kepada kitab Nabi Tsefanyah / Zefanya.

Tsefanyah 1:1 “devar-ADONAY asyer hayah el-tsefanyah ben-kusyi ben-gedalyah ben-amaryah ben-chizqiyah bimey yosyiyahu ben-amon melekh yehudah”

Zephaniah 1:1 Firman YHWH yang datang kepada Zefanya bin Kusyi bin Gedalya bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda.

 1. “Chagay” adalah merujuk kepada kitab Nabi Chagay / Hagai.

Chaggay 1:1 “bisyenat syetayim le-daryawesy hamelekh bachodesy hasyisyi be-yom echad lechodesy hayah devar-Adonai beyad-chaggay hannavi el-zerubavel ben-syealtiel pachat yehudah weel-yehosyu’a ben-yehotsadaq hakohen hagadol le-amor”

Haggai 1:1 Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman YHWH dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya:…

 1. “ZekharYah” adalah merujuk ke kitab Nabi Zekharyah / Zakharia.

Zekharyah 1:1 “bachodesy hasyemini bisynat syetayim le-daryawesy hayah devar-Adonai el-zekharYah ben-berekhYah ben-‘ido hanavi le amor”

Zakharia 1:1 Dalam bulan yang kedelapan pada tahun kedua zaman Darius datanglah firman YHWH kepada nabi Zakharia bin Berekhya bin Ido, bunyinya:…

 1. “Malakhi” adalah merujuk ke kitab Nabi Maleakhi.

Malakhi 1:1 “masa devar-Adonai el yisrael beyad malakhi”

Maleakhi 1:1 Ucapan ilahi. Firman YHWH kepada Israel dengan perantaraan Malakhi.

***.Khetuvim (Tulisan-Tulisan).

 1. “Tehilim” adalah bermakna “Puji-Pujian” merujuk kepada kitab Tehilim / Mazmur.

Tehilim 1:1 “asyrey haisy asyer lo halakh ba’atsat rasya’im uvderekh hataim lo ‘amad uvmosyav letsim lo yasyav”

Mazmur 1:1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,

 1. “Misyley” adalah bermakna “Misal/Amsal” merujuk kepada kitab Misyley/Amsal.

Misyley 1:1 “Misyley syelomoh ben-dawid melekh yisrael”

Amsal 1:1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel,

 1. “Iyov” adalah merujuk kepada kitab Nabi Iyov/ Ayub.

Iyov 1:1 “isy hayah be-erets ‘ots iyov syemo we-hayah haisy hahu tam weyasyar wire Elohim wesar mera’ “

Ayub 1:1 Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan.

 1. “Syir HaSyirim” adalah bermakna “Syair-Syair/Kidung-Kidung” adalah merujuk kepada kitab Kidung Agung.

Syir hasyirim 1:1 “Syir Hasyirim asyer li-syelomoh”

Kidung Agung 1:1 Kidung agung dari Salomo.

 1. “Rut” adalah merujuk ke kitab Rut.

Ruth 1:1 “wayehi bimey syefot hasyofetim wayehi ra’av baarets wayelekh isy mibeyt lechem yehudah lagur bisdey moav hu we-isyto usyney banayv”

Ruth 1:1 Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem-Yehuda beserta isterinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.

 1. “Eykhah” adalah merujuk ke kitab Ratapan.

Eykhah 1:1 “Eykhah yasyvah badad ha’ir rabati ‘am hayetah ke-almanah rabati bagoyyim sarati ba-medinot hayetah lamas”

Ratapan 1:1 Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai! Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.

 1. “Qohelet” adalah merujuk ke kitab pengkhotbah

Qohelet 1:1 “divrey qohelet ben-david melekh birusyalayim”

Pengkhotbah 1:1 Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem.

 1. “Ester” adalah merujuk ke kitab Ester

Esther 1:1 “wayehi bimey achasywerosy hu achasywerosy hamolekh mehodu we’ad-kusy syeva’ we-‘eserim umeah me-dinah”

Ester 1:1 Pada zaman Ahasyweros–dialah Ahasyweros yang merajai seratus dua puluh tujuh daerah mulai dari India sampai ke Etiopia–,

 1. “DaniEl” adalah merujuk ke kitab Daniel.

Daniel 1:1 ” bisyenat syalosy le-malkhut yehoyaqim melekh-yehudah ba nevukhadneetsar melekh-babel yerusyalim wayatsar ‘aleyha”

Daniel 1:1 Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu.

 1. ” ‘Ezra ” adalah merujuk ke kitab Ezra

‘Ezra 1:1 “uvisynat achat le-khoresy melekh paras li-khelot devar-ADONAY mifi yirmeyah ha’ir ADONAY et-rucha koresy melekh-paras waya’aver qol bekhal-malkhuto we-gam-be-mikhtav le-amor”

Ezra 1:1 Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, YHWH menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini:…

 1. “NechemiYah” adalah merujuk kepada kitab Nehemia.

Nechemiyah 1:1 “divrey nechemyah ben-chakhalyah wayehi be-chodesy-kislew syenat ‘esrim wa ani hayiti be-syusyan habirah”

Nehemia 1:1 Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew tahun kedua puluh, ketika aku ada di puri Susan,

 1. “divrey Hayamim Alef” adalah merujuk ke kitab 1 Tawarikh.

Divrey Hayamim 1:1 “Adam syet enosy”

1 Tawarikh 1:1 Adam, Set, Enos,

 1. “Divrey Hayamim Beth” adalah merujuk ke kitab 2 Tawarikh.

2 Divrey Hayamim 1:1 “wayitchazeq syelomoh ben-dawid ‘al-malkhuto wa Adonai Elohayv ‘immo wa-yegadlehu le-ma’lah”

2 Tawarikh 1:1 Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja; YHWH Elohei-nya, menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya.

Demikianlah 39 kitab yang terdapat dalam TaNaKH. Dari dalam TaNaKH tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

TaNaKh merupakan gabungan Firman Allah-Sabda Nabi-sejarah-penjelasan sejarah-dll, dan bisa dipastikan bahwa TaNa”Kh bukanlah Firman Allah seratus persen melainkan di dalamnya memang ada firman Allah kepada Musa,Daud dan nabi-nabi Israel yang lain.

Torah yang terdapat didalam TaNa”Kh bisa dipastikan bukan Torah yang diterima Nabi Musa AS di gunung sinai, melainkan Torah yang di tulis jauh sesudah Musa tiada. Bisa di pastikan ada hubungan dengan Torah yang ditulis menurut Imam ‘Ezra Ha Soferim.

Perjanjian Baru.

Perjanjian baru adalah sebutan kaum kristen atas kitab mereka yang diklaim di dalamnya terdapat Firman Allah yaitu Injil yang shahih mengenai Yesus. Namun apakah Injil yang diwahyukan kepada beliau menceritakan masalah beliau ? kali ini kita tidak membahas hal itu. Yang penting sebagai peneliti dan dasar kristolog kita harus mengetahui kitab-kitab mereka yang di namakan sebagai “Perjanjian Baru”. Ada baiknya kita mengenali Perjanjian Baru versi kitab-kitab yunani :

Perjanjian baru Yunani terdiri atas :

 1. Empat Injil Riwayat Yesus Kristus.
 2. Sejarah Para Apostolos.
 3. Surat-surat Paulus atas jemaat-jemaat.
 4. Surat-surat para Apostolos Iesou Christou.

Jikalau melihat 4 bagian perjanjian baru maka kita bisa langsung menilai bahwa Perjanjian baru pun bukan 100% firman Tuhan. Namun di dalamnya terdapat tulisan mengenai Firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita jabarkan 4 bagian kitab-kitab yunani tersebut :

*. Empat Injil Riwayat Yesus Kristus.

 1. Injil menurut Matius.

Matthew 1:1 “Biblos geneseos iesou christou uiou dabid uiou abraam”

Matius 1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.

 1. Injil Menurut Markus.

Mark 1:1 “arche tou euaggeliou iesou cristou uiou tou Theou”

Markus 1:1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Tuhan.

 1. Injil menurut Lukas.

Luke 1:1 “epeideper polloi epecheiresan anatazasthai diegesin peri ton peplerophoreenon en emin pragmaton”

Lukas 1:1 Teofilus yang mulia, Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita,

Ada yang aneh dari pembuka injil lukas ini. Yaitu pada kalimat “Teofilus yang mulia”. Dalam teks yunani kalimat tersebut tidak ada. Lihatlah betapa ngibulnya LAI dalam penerjemahan. Mereka dengan mudahnya menambah-nambah isi kitab suci.

 1. Injil Menurut Yohanes

John 1:1 “en arche en ho logos kai ho logos en pros ton theon kai theos en ho logos”

Yohanes 1:1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan.

**.Sejarah Para Apostolos.

1.Kisah Para Apostolos

Acts 1:1 “Ton men proton logon epoiesamen peri panton ho theophile on erzato ho iesous poiein te kai didaskein”

Kisah-Kisah Apostolos 1:1 Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus,

***.Surat-surat Paulus atas Jemaat-jemaat.

 1. Surat kepada orang Roma

Romans 1:1 “paulos doulos iesou christou kletos apostolos aphorismenos eis euaggelion theou”

Roma 1:1 Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Tuhan.

 1. Surat kepada orang Korintus 1

1 Corinthians 1:1 “paulos kletos apostolos iesou cristou dia thelematos theou kai sosthenes ho adelthos”

1 Korintus 1:1 Dari Paulus, yang oleh kehendak Tuhan dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita,

 1. Surat kepada orang korintus 2

2 Corinthians 1:1 “Paulos apostolos iesou cristou dia thelematos theou kai timotheos ho adelthos te ekklesia tou Theou te ouse en korintho sun tois agiois pasin tois ausin en ole te achaia”

2 Korintus 1:1 Dari Paulus, yang oleh kehendak Tuhan menjadi Utusan Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Tuhan di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya.

 1. Surat kepada orang Galatia.

Galatians 1:1 “Paulos apostolos ouk ap anthropon oude di anthropou alla dia iesou chistou kai theou patpos tou egeirantos auton ek nekron”

Galatia 1:1 Dari Paulus, seorang Utusan, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,

 1. Surat kepada orang Efesus.

Ephesians 1:1 “paulos apostolos iesou christou dia thelematos Theou tois aglois tois ousin en epheso kai pistois en christo iesou”

Efesus 1:1 Dari Paulus, Utusan Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.

 1. Surat kepada orang Filipi.

Philippians 1:1 “paulos kai timmotheos douloi iesou chistou pasin tois aglois en christo iesou tois ausin en philippois sun episkopois kai diakonois”

Filipi 1:1 Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken.

 1. surat kepada orang kolose.

Colossians 1:1 “paulos apostolos iesou christou dia thelematos Theou kai timotheos ho adelphos”

Kolose 1:1 Dari Paulus, Utusan Kristus Yesus, oleh kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita,

 1. surat kepada orang tesalonika 1

1 Thessalonians 1:1 “Paulos kai silouanos kai timotheos te ekklesia thessalonikeon en Theo patri kai kurio iesou christo charis umin kai eirene apo Theou patros emon kai kuriou iesou kristou”

1 Tesalonika 1:1 Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Tuhan Bapa dan di dalam Tuan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.

 1. surat kepada orang tesalonika 2

2 Thessalonians 1:1 “paulos kai silouanos kai timotheos te ekklesia tessalonikeon en Theo patri emon kai kurio iesou christo”

2 Tesalonika 1:1 Dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Tuhan Bapa kita dan di dalam Tuan Yesus Kristus.

 1. surat kepada Timotius 1

1 Timothy 1:1 “Paulos apostolos iesou christou kat epitagen Theou soteros emon kai kuriou iesou christou tes ekpidos emon”

1 Timotius 1:1 Dari Paulus, Utusan Kristus Yesus menurut perintah Tuhan, Juruselamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita,

 1. Surat kepada Timotius 2

2 Timothy 1:1 “Paulos apostolos Iesou christou dia thelematos Theou kat epaggelian zoes tes en christo iesou”

2 Timotius 1:1 Dari Paulus, utusan Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus,

 1. Surat kepada Titus

Titus 1:1 “Paulos dulos Theou apostolos de iesou christou kata pistin eklekton Theou kai epignosin aletheias tes kat eusebelan”

Titus 1:1 Dari Paulus, hamba Tuhan dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Tuhan dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita,

13. Surat kepada Filemon.

Philemon 1:1 “Paulos desmios christou iesou kai timotheos ho adelthos philemoni to agapeto kai sunergo emon”

Filemon 1:1 Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami

 1. surat kepada orang-orang ibrani.

Hebrews 1:1 “polumeros kai polutropos palai ho theos lalesas tois patrasin en tois prophetais”

Ibrani 1:1 Setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,

****.Surat-surat para Apostolos Iesou Christou.

 1. Surat Yakobus

James 1:1 “Iakobus Theou kai kuriou Iesou Christou doulos tais dodeka phulais tais en te diaspora chairein”

Yakobus 1:1 Salam dari Yakobus, hamba Tuhan dan Tuan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan.

 1. Surat Petrus 1

1 Peter 1:1 “petros apostolos iesou christou eklektois parepidemois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bithunias”

1 Petrus 1:1 Dari Petrus, Utusan Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia,

 1. Surat Petrus 2.

2 Peter 1:1 ” (sumeon) (simon) petrus doulos kai apostolos iesou christou tois isotimon emin lachousin pistin en dikalosune tou Theou emon kai soteros (emon) iesou christou”

2 Petrus 1:1 Dari Simon Petrus, hamba dan Utusan Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.

 1. Surat Yohanes 1

1 John 1:1 “ho en ap arches ho akekoamen ho emrakamen tois ophthalmois emon ho etheasametha kai ai cheires emon epselaphesan peri tou logou tes zoes”

1 Yohanes 1:1 Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup–itulah yang kami tuliskan kepada kamu.

 1. Surat Yohanes 2

2 John 1:1 “ho presbuteros eklekte kuria kai tois teknois autes ous ego agape en aletheia kai ouk ego monos alla kai pantes oi egnokotes ten aletheian”

2 Yohanes 1:1 Dari penatua kepada Ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran,

 1. Surat Yohanes 3.

3 John 1:1 “ho presbuteros gaio to agapeto on ego agapo en aletheia”

3 Yohanes 1:1 Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran.

 1. Surat Yudas

Jude 1:1 “Ioudas iesou christou doulos adelphos de iakobou tois en theo patri egiasmenois kai iesou christo teteremenois kletois”

Yudas 1:1 Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka, yang terpanggil, yang dikasihi dalam Tuhan Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus.

 1. Kitab Wahyu Yohanes

Revelation 1:1 “apokalupsis iesou christou en edoken auto ho theos deizai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esemanen apostelas dia tou aggelou autou to doulo autou ioanne”

Revelation 1:1 Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Tuhan kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes.

Demikianlah 27 kitab-kitab Yunani dalam Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan :

dari kedua puluh tujuh kitab di dalam perjanjian baru maka bisa dipastikan bukan 100% Firman Allah melainkan adalah kitab sejarah hidup Yesus+kisah para Apostel+fatwa-fatwa paulus dst.

namun tidak bisa dipungkiri di dalam nya ada ayat-ayat yang berkenaan dengan Injil, yang diwahyukan kepada Nabi Isa Al-Masih/ Iesou Christou.

Salam Bagi Yang Berpikir.